Pada4

ผู้อบรม PADA 4

Ms.Lin Yuying

ผู้บริหารบริษัท

บริษัท ไทยหัวเวยแบตเตอรี่ จำกัด

Mr.Yanfeng Yang

ประธาน

สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย

คุณกฤษณภัทร มหาปิติ

ผู้ประกอบการ

บ้านขนมคุณภัทรา

คุณกันตพงศ์ บำรุงรักษ์

นักแสดง, กรรมการผู้จัดการ

ช่อง7, Sentertain Co., Ltd.

คุณการิน วราภัสร์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คิดเร็ว จำกัด

ร.ต.อ.กิตติภูมิ เกิดมั่น

อาจารย์ประจำคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม

มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณกีรตยา สมบัติปัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิส มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด

พ.ต.อ.เกษมสันติ อยู่สุขสมบูรณ์

คุณโกสินทร์ ราชกรม

ดารา นักแสดง

สถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ดร.คณิศร อุ่นแสงจันทร์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วี.เค.การ์เมนท์ จำกัด

พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร

ผู้บังคับการ

กองบัญชาการตำรวจจราจร

คุณจริยา ยอมิน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจอาร์ไอเดีย จำกัด

คุณจิทานันท์ สิทธิอำไพ

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท แบ็กส์ แอนด์ โกล์ฟ จำกัด

คุณจิราภา อมรสถิยพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีสกิน จำกัด

พล.ต.ท.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ

นายแพทย์ สบ8

โรงพยาบาลตำรวจ

รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ

รองศาสตราจารย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณช่วงชัย เปาอินทร์

ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์

อธิบดีอัยการสำนักงานต่างประเทศ

สำนักงานอัยการสูงสุด

คุณชัยชนะ คงพิกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พี.เค. โปรแอนเซอร์วิส จำกัด

คุณชัยทัต แซ่ตั้ง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

คุณไชยวุฒิ์ ชาญมนูญ

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท มหาจักรดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด

คุณณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด

คุณณัฐกมลธัชสร กานต์ไกรศรี

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

บริษัท รูมดิโอ โปรดักชั่น จำกัด

คุณณัฐกร อุเทนสุต

ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี

กรมสรรพสามิต

คุณตรีชฎา กิ้มติ๋น

ศิลปินนักแสดง

บริษัท อาร์สยาม จำกัด

คุณต่อศักดิ์ ใหลสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อาร์ อาร์ แคปปิตอล จำกัด

คุณทักษิพร มากสัมพันธ์

ผู้บริหาร

แชมป์รถบ้านดอนเมือง

คุณแทนคุณ จิตต์อิสระ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

คุณธกร ถาวรสันต์

Head of Fraud Management

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

คุณธนะสิทธิ์ จีระโชตสุรัตน์

รองประธานกรรมการ

บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ จำกัด

คุณธนัชพร คณโทเงิน

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

บริษัท สยามจัมโบ้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พ.ต.อ.ธนินท์รัฐ วิชทิพยนานนท์

ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ 3

กองบังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจภูธร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณธวัชชัย ทวีถาวรสวัสดิ์

CEO

Boutik Homes co.,Ltd.

คุณธัญรัศม์ กฤติพงศ์นิภัทร์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เพรสทีจ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

คุณธารทิพย์ ไชยสงคราม

กรรมการผู้จัดการ

พ.ต.อ.ธีระชัย เด็ดขาด

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดร.นงนุช เฟื่องวงศ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซุพรีเรียเรดดราก้อนฟู้ดส์ จำกัด

คุณนพกฤษฎิ์ ศิริธีรเมธารัฐ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินโนเวสท์ จำกัด

พล.ต.ต.ดร.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์

รองผู้บัญชาการ

ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณนิธิชา ศรีบัว

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิคตอรี่ ไนน์ จำกัด

คุณนิภาภัทร สมบัติรงรอง

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกวิทถังเหล็ก

คุณนิรมล พลพิพัฒนพงศ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด

พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี

รอง ผบช.ภ.5

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณปกรณ์ คุณสาระ

ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด

คุณประดิษฐ์ ศรีสุขจร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แสงชัยโชค จำกัด

คุณประวิทย์ จันทร

ทนายความ

พ.ต.อ.ประสงค์ อุทัยศรี

อดีตผู้กำกับการกองบัญชาการตำรวจผู้ธรภาค 3

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.ดร. ประสิทธิ์ ทำดี

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณประเสริฐ ศิริศุภนนท์

Consultant

AAP Containers Group Co., Ltd.

ดร.ปาริชาติ ภูติรัตน์

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ต.อ.พงศ์นรินทร์ เหล่าเขตกิจ

ผู้กำกับการฝ่ายกีฬา กองสวัสดิการ

สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต

ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดอีสาน ตอนบน 1

สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย

คุณพิชาญ วิรารัตน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แอร์โก้ โปร-เทค จำกัด

คุณพีรันธร วีระภรณ์พิมล

เจ้าของกิจการ

สำนักกฎหมายพีรันธร

นายแพทย์ไพบูลย์ ภาสุรกุล

แพทย์ผู้บริหารคลินิก

โทริ คลินิก

คุณภราดร ปริศนานันทกุล

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง เขต 1

รัฐสภา

พล.ต.ต.ดร.ภาดล ประภานนท์

ที่ปรึกษาบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS)

คุณภิชาภัช มหาทิตยากุล

ดารา นักแสดง

นักแสดงอิสระ

พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ กรรมการบริหาร

กทปส. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

คุณมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี รัฐสภา

ดร.เมธา ขำดี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็ม แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

คุณรุ่งทิพย์ ส่องพราย

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เดอะเบสท์ อาร์เอ (ไทยแลนด์) จำกัด

แพทย์หญิงฤทัยชนก สมปอง

แพทย์หญิง โรงพยาบาลเปาโล

Beautyvivaclinic

คุณลัทธิยา ขอบไชยแสง

ผู้ช่วยผู้บริหาร

บริษัท ไอเจนเนอเรชั่น จำกัด
และกลุ่มบริษัท ไอเจนเอนจิเนียริ่ง จำกัด

คุณวสันต์ ขาวสอาด

กรรมการบริษัท

บริษัท ณรงค์กูล เวิลด์ จำกัด

คุณวาสนา ปรีดีจิตร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บุญโสภา พาวเวอร์ จำกัด

พล.ต.อ.วิโรจน์ พหลเวชช์

อดีตรองผบ.ตร.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณศรัณรักษ์ ประสานพรรณ์

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว

คุณศักดิ์ชัย ละมูนกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

การไฟฟ้านครหลวง

ดร.ศิรินทร์ อัครพุฒิพันธ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ราชาโยค จำกัด

คุณศุภชัย คลังทอง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฟอร์ทาร์ จำกัด

ดร.ศุภชัย ประไพนพ

เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค 2

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2

คุณสกุณา ซี่โฮ่

เจ้าของ

บริษัท ท็อปพ้อยท์ กอล์ฟ จำกัด

คุณสถาพร ริยะป่า

ผู้ประกาศข่าว

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

คุณสมเกียรติ์ ประทุมมินทร์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เมืองไฟฟ้ากรุงเทพวิศวกรรม จำกัด

คุณสมชัย นันทาภิรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซัมเมอร์ โซลูชั่น จำกัด

คุณสมชาย ศุภสัญญา

ประธาน

บริษัท สยามเทรดิ้งเซ็นเตอร์ จำกัด

คุณสมศักดิ์ ตัณฑชน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชายน์นิ่งโกลด์ จำกัด

คุณสมศักดิ์ ยศพยุงศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท น้ำดื่มมหาสมุทร จำกัด

คุณสาธิตา ธูปทอง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด

คุณสิทธา สมควรดี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจ้านาง (ไทยแลนด์) จำกัด

ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ

ประธานบริหาร

บริษัท ยูโรเซีย กรุ๊ป จำกัด

พ.ต.อ.สุธี พรมมาลี

รอง ผบก.สส.ภ.7

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาจารย์ ดร.สุพัตรา แผนวิชิต

อาจารย์ประจำ สาขาวิชานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณสุภัทร ศรีอัษฎาวุธกุล

กรรมการ

บริษัท กาญ่า อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

พล.ต.ท.สุรพล วิรัตน์โยสินทร์

เลขาธิการสมาคมตำรวจ

สมาคมตำรวจ

คุณสุรวิทย์ สุพุทธิพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานมี จำกัด

พ.ต.อ.สุริยงค์ วุฒิ

รอง ผบก.อก.ภ.5

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณสุวรรณ ธีรสมเลิศ

Project Manager

ALT Telecom PCL.

พล.ต.อ.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล

คุณเสริมสิน วงศ์ญาพรหม

ผู้จัดการ

บริษัท เลี่ยงฮะเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

และคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณอภิชาติ สมรพิทักษ์กุล

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอ เอ็ม จี ออโต้ จำกัด

คุณอภิสิทธิ์ อภิปุญญา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สาธรฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

คุณอรจิรา แก้วสว่าง

นักแสดงช่อง8(rs) สถานีโทรทัศน์ช่อง 8

กรรมการผู้จัดการ Wellsinternationalgroup

คุณอังคณา วงศ์วีรธร

คุณอัญภัทร ภูธนโสภณเมธา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีสเคปพัทยา จำกัด

ดร.อัศวิน โชติพนัง

อาจารย์ประจำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค.
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

พ.ต.อ.อำนาจ อินทรศวร

ผู้กำกับการ

สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้อง

ดร.อำมร เชาวลิต

กรรมการกองทุนเงินทดแทน

สำนักงานประกันสังคม

คุณอิทธิเดช อนุสสรราชกิจ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็ม อาร์ ที มอเตอร์ จำกัด

พ.ต.อ.เอกรินทร์ อิทธิวัฒนะ

รอง ผบก.กต.1 จต.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ต.อ.หญิงเอกอาภา ตันศิริ

ผกก.ฯรองโฆษก บก.อก.สตม.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คุณฮ่านา ลีวิส

Missteenthailand 2010

ดารา นักแสดง สถานีโทรทัศน์ช่อง 7