Pada3

ผู้อบรม PADA 3

นายกฤตธี ผ่องเสรี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฮยีน่าโปรดักชั่น กรุ๊ป จำกัด

นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการสารสนเทศ

สำนักงานศาลปกครอง

นางสาวกษมพร สุขยางค์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นางสาวกอบแก้ว เจริญสินโอฬาร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินทิเมท โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวเกวลิน สุวรรณศิริ

รองผู้อำนวยการ

บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด

นายขจรเกียรติ โคสิตานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไพร์ม โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท รักษาความปลอดภัย จอห์นสัน เอเชีย จำกัด

นางสาวขนิษฐา นิ่มพิศาล

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายคุณายุธ ธนวัฒนพงศ์ชัย

ผู้จัดการ

บริษัท ที.เอส.เค ไดมอนด์ เร้นทัล จำกัด

พ.ต.อ.จรูญ ไพลดำ

รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายจอมพงษ์ โตมงคล

รองประธานกรรมการ

บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวจันทร์เพ็ญ เจียมสมัย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นายจิระศักดิ์ มานะตระกูล

กรรมการ

บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด

นายเจนวิทย์ ชยวรประภา

รองประธาน

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

นาย ฉาย เดชนพรัตน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทโย เรนทอล เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

นาย เฉลิม รัศมีแสงทอง

ที่ปรีกษา

บริษัท ไอค่อน แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

นางสาวชนกมณฐ์ วิริยะพานิชภักดี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซัคเซส อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

นางสาวชนิดาภา พงศ์ศิลป์พิพัฒน์

ศิลปิน ดารา นักแสดง

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นายชยุต ตั้งคารวคุณ

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โอเบอรรี่ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

นายชรินทร์ มั่งคั่ง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เลิศวณิชย์ 2015 จำกัด

นายชาน ลอง อิม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จริงใจเสมอ จำกัด

นายเชษฐ์ สุรพันธ์พิทักษ์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จำกัด

นายเชาวรินทร์ เกษมสุข

เจ้าของกิจการ

ตำ 20 restaurant

นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ

ประธานบริษัท

บริษัท ทีเอส พลาสแพค จำกัด (มหาชน)

นายเซ๋อ เฉิง จาง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซันโรโบติกส์ แอนด์ เอไอ จำกัด

ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ

ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์

สถานีโทรทัศน์ TNN2

นายฐานัส ทองพยุง

กรรมการ

บริษัท ทรัคส์โลจิสติกส์ 60 จำกัด

นางสาวฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด

นางสาวณฐพัชร์ ภักดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

นางสาวณัฏฐ์ชิชา ผ่องสุวรรณา

Curator

นักสะสมศิลปะไทย: Thai Art Collector 

นางสาว ณัฐชลัยย์ พรพิมล

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท โมโนฟินนิค จำกัด

นางสาวณัฐณิชา ทิพยมณฑล

ศิลปิน นักร้อง ดีเจ Freelance

นายดรัณ วิศวกรรม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดีแอนด์พี ฟิวเจอร์ จำกัด

นายต่อวงศ์ หลักชัย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เหนือขอบฟ้า จำกัด

ดร.เทพสิทฐิ์ ประวาหะนาวิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เมอริทซ์ พับบลิซิตี้ จำกัด

นายธนนนท ตุลาวสันต์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธาซาม่า อินเตอร์ จำกัด

นายธนวิศว์ พิศุทธานันท์

กรรมการ

บริษัท เอสเตท ซินเนอร์จี จำกัด

นายธเนศ ยงรัตนมงคล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายธาราเขต เพ็ชร์สุกใส

ดารา นักแสดง Freelance

ดร.นันทินี คงสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริหาร /เจ้าของแบรนด์

โรงงานครูต้อยเบเกอรี่

นายนิตินาถ บุหลัน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไฮดิจิตอลดริ้งค์ จำกัด

พ.ต.อ.เนติ วงษ์กุหลาบ

ผู้กำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายบุญเจริญ สุขจิตต์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็น พี บี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

นายปกรณ์ สุดแสน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อะโตแน็กซ์ จำกัด

ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ประธานและผู้ก่อตั้ง

องค์กรทำดี

ดร.ปภพพล เติมธีรกิจ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ธีรกิจ อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด

นายประกาศิต โบสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เดอะปั๋ง จำกัด

พ.ต.อ.ประวิทย์ ม่วงนวล

อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามโคก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางปราณี สิริพงศาธร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
เงินและการลงทุน

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

นางสาวปัทมาภรณ์ สันติวิจิตร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สหชัยฟู้ด จำกัด

นางสาวปิยนันท์ ศรีชลาชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสเตท ซินเนอร์จี จำกัด

นายพงษ์ศักดิ์ จิรกิจธนา

ประธานกรรมการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรกิจธนา

นางสาวพัชรี แซ่พุ้น

รองประธานกรรมการอาวุโส

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์

กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

นางสาวพิจารณา รุมรัตนะ

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ล้ง88 จำกัด

พ.ต.อ.พิพัฒน์ บุญเพ็ชร์

ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายพีรยศ รุจิเทศ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด

นางสาวเพ็ญสิริ ณ นครพนม

กรรมการบริหาร

บริษัท สหออโตพาร์ท อินดีสตรี จำกัด

นายไพโรจน์ ต้นศิริอนุสรณ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด

นายไพศาล เดชอิทธิกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แอโร อินสตรูเม้นท์ จำกัด

นายภคโชค สุทธิประภา

ประธานบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีอาร์เอส กรุ๊ป จำกัด

พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล

รองผบก.ฯ ปรท. รอง ผบก.ตม.1สตม.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายภัทรพงศ์​ สัมพันธ์​กุลภัค

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที.สัน เทรดมาร์ค จำกัด

นางสาวภัทรียา เลิศเรืองศุภกุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมาร์ท แอนด์ ไบรท์ จำกัด

นาง ภัสส์กุญช์ สงวนณพรรค

กรรมการผุ้จัดการ

บริษัท สาม หก ห้า มีเดีย จำกัด

นายภานุ เหลืองรุ่งโรจน์

Directors

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด

นายภานุพันธ์ ธรรมเภตรารักษ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พีเอสที โพลีเมอร์ส จำกัด

นายสุธีร์ เสียงหวาน

พิธีกร-นักแสดง อิสระ

นางสาวมนสิชา อุทิศชลานนท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามยาดี กรุ๊ป จำกัด

พล.ต.มนัส แถบทอง
ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย

นางมัทนา มูลจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสำนักงานกฏหมายดีทีแอลจำกัด

นางสาวมาริสา แผ่ความดี

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

นางสาวมุนินทร์ธรณ์ จันทร์ศิริรัตน์
กรรมการบริหาร
บริษัท ว่าน ชุน อินเตอร์ จำกัด

นายยุคล กำเหนิดแขก
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
กรมสรรพสามิต

นาง ยุพดี ชูประภาวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท กำลังสอง จำกัด

พล.ต.ต.รณกร ศุภสมุทร
รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายรังสันต์ ศรีสุวรรณรัตน์

เจ้าของกิจการ

ประกอบกิจการส่วนตัว

นายรัฐภูมิ โตคงทรัพย์

ประธานที่ปรึกษา

บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด

นายวรินทร อวัสดาพร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยคิทเช่นมาร์ท จำกัด

พล.ต.ท.วัลลภ ประทุมเมือง

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาววิรินทร์ญา เลิศพัฒนกิตติ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เวรี่ เฟมัส จำกัด

นายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บริลเลี่ยน พาวเวอร์ จำกัด

นายวีระชาติ ศรีบุญมา

อัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายไววิทย์ อุทัยเฉลิม

กรรมการและกรรมการบริหาร

บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด(มหาชน)

ดร.ศกร แสนนิล

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เคเอส ไบโอแมส จำกัด

นางสาวศชญา เชยสมบัติ

Founder

บริษัท แคน แอนด์ ไคนด์เนส จำกัด

นางสาวศิรินทรา จงพิพัฒนสุข

กรรมการบริหาร

บริษัท ประภาคาร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

นางสาวศิรินันท์​ ศิริธรรม​โชค​สกุล

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท พรีนีฟ เฮลท์ จำกัด

นายแพทย์ศิริพงษ์ ถมสุวรรณ

ผู้อำนวยการ

คลินิกเวชกรรมมหาชนพระประแดง

นางสาวศิริลักษณ์ ทรัพย์สำราญ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เพชรไดมอนด์ แคร์ จำกัด

พ.ต.อ.ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ

รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิด-
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายสถาณุ โตอดิเทพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขาย

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)

พ.ต.อ.สมชาย เชยกลิ่น

อดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกคราม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายสมบัติ ละมุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอส บี เวเคชั่น จำกัด

ดร.สมมาศ เลิศลักษณ์อรรยา

รองประธานบริหารอาวุโส

บริษัท สมาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ โซโลชั่น จำกัด

พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายสิทธิกรณ์ อารีวานิช

ประธานกรรมการ

บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด

นายสิทธิพร เทศแจ่ม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทนายใกล้ตัว จำกัด

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษเขต 1

รัฐสภา

นางสาวอาภา ภาวิไล

นักแสดง (Ch7)

บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

นางสาวสุภาภรณ์ บุญมาลี

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท วังบุญมาลีแห่งสรวงสวรรค์ จำกัด

นางสาวสุมณฑา สุภาวิมล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชัยสุภาแมนชั่น จำกัด

นายสุริชัย บุญเกิด

ผู้จัดการ

บริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด

พล.ต.ต.สุริยศักดิ์ อัตวรอนันต์

ผู้บังคับการกองตรวจราชการ 2

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสุรีย์พร ตั้งต่อกิจ

รองกรรมการผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีกรุงเทพทัวร์

นายเสฏฐวุฒิ กังสวร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ-
พรจินดา กรุ๊ป จำกัด

นางสาวอธิตานันท์​ อภิธนทวีพัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอเชี่ยน อินเทลลีเจนท์ อินฟอร์เมชั่น-
เทคโนโลยี จำกัด

นายอนุชัย สายเกื้อกูล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท จี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง (1996) จำกัด

ดร.ภญ. อภิชยาภรณ์ ชุณหเวชสกุล
กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท
Well Consulting Group Co., Ltd.
Phalana Wellness Center Co., Ltd.

พล.ต.ต.อภิชัย ศรีโสภิต

รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ต.อ.ดร.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์

ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ
และคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

นางสาวอัครภิทย์ตา มีชัยวงค์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง รีวอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาวอำนวยพร มณีวรรณ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เดชา แอนด์ ไอบีเอส จำกัด

พล.ต.ต.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย

รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พ.ต.อ.อุเทน นุ้ยพิน

รองผู้บังคับการอำนวยการ

กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายเอกรัช​ เต็งอำนวย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีวิศาลเอกภูมิ จำกัด

พ.ต.อ.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์

นายแพทย์ (สบ 5)
หน.กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับ

โรงพยาบาลตำรวจ

นายโอฬาร กลองชิต

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด

นายโอฬาร ตั้งพานิชดี

นักบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นายประพันธ์ ตันติจิบูรณ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศาลาแดง พี แอนด์เอส 2004 จำกัด

นางสาวนงผณี มหาดไทย

ศิลปิน นักแสดง
บริษัท อาร์ สยาม จํากัด, บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

นางสาวเขมจิรา มณีทนาพร

กรรมการ

บริษัท เอ็ม ทู บี จำกัด

นางสาวนพัชนันต์ นวกิจรังสรรค์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีร็อคโค่คอฟฟี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด