Pada1

ผู้อบรม PADA 1

นาย กช จารุเศรนี

Digital Marketing Manager 

Maligroup 1962 Co.,Ltd

นางสาว กรภัทร จูพัฒนกุล

กรรมการ

เน็ทเทลคอมมิวนิเคชั่น

นาย กรุณา พันธุ์เพ็ชร

อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

เลขานุการรองอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด

นางสาว กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท คูโบต้า อาร์ เอ็ม จี จำกัด
บริษัท อาร์ เอ็ม จี มอเตอร์ส จำกัด

นาง กานต์สินี ฉัตรวิริยานนท์

กรรมการผู้จัดการ

MMX Apparel Co., Ltd.

นาย กีรติ เอี่ยมสิริธนากร

กรรมการบริหาร

บริษัท เซ็ทพร้อยท์ กรุ๊ป จำกัด

นางสาว กุลธิดา กิติธีระกุล

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นาย เกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

นาง ไกลตา คุณาทรกุล

กรรมการ

บริษัท เลควิว พร้อพเพอร์ตี้ จำกัด

พล.ต.ต.หญิง ขนิษฐา เที่ยงทัศน์

รองผู้บัญชาการ

สำนักงานงบประมาณและการเงิน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.ต. คเชนทร์ คชพลายุกต์

อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นางสาว คณัศวัญ สุวรรณวัชรชาติ

รองประธานกรรมการ

ริษัท อเบลเลซซา จำกัด

นางสาว คนัมพร อภิชาติศักดิ์สกุล 

ผู้จัดการการตลาด

ห้างหุ้นส่วน ธนพรสุวรรณ จำกัด

นาย คมกฤษ วัชรพินธ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ห้าดาว คอสเมติก จำกัด

ผศ.ดร. ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์

กรรมการสภาสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา

นางสาว คัณธรส หาญไชยพิบูลย์กุล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ออเร้นจ์ ริเวอร์ เจมส์ จำกัด

นาย จรณ สอโส

ดารานักแสดง

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

นาย จิรยศ เทพพิพิธ CEO 

CEO

Infofed Co,. Ltd.

นาย จิรโรจน์ จิรรัตน์นันท์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท รักธยา เอสเตท จำกัด

พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย โจ เชน คิง

CEO

Zich Hosting Co., Ltd.

ดร. ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ

นายกเทศมนตรี

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ

CEO

Thoresen Thai Agencies PLC

รศ.ดร. ชมนาท รัตนมณี

อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์และกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางสาว ชลกนก เสือเมือง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด

นางสาว ชลทิพย์ ระยามาศ

Owner

Eat & Shout

นาย ชานนท์ อิสระเอลเซ่น

รองประธานบริหารฝ่าย
Retail Business Group

บริษัท เจนเนอราลี จำกัด ประเทศไทย

นางสาว ชิสา นาราภัทรยศ

MD

The Cycle Company Limited

ดร. ชูเกษ อุ่นจิตติ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อี เอส โกลบอล จำกัด

นาย ชูชีพ ตรีโภคา

ประธานกรรมการ

บริษัท อยุธยาไนท์พลาซ่า จำกัด

นาย เชิดชัย บุญแดนไพร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีซีเอสบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นาย ไชยพงศ์ อัครกิตติ์จินดา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอดี รูฟ เทรดดิ้ง จำกัด

นาย ซุลปิน ศรีแสงฟ้า

กรรมการมรรยาทของสภาทนายความฯ

สภาทนายความ

นาย ญาณกร อภิราชกมล

กรรมการบริหาร

บริษัท ครีเอท อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด

นางสาว ฐานิดา รัถยาพิมล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โรม่า อุตสาหกรรม จำกัด

นาย ฐิติวุฒิ สุขพรชัยกุล กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

นางสาว ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์

Executive Director

Charming World International Co., Ltd.

นางสาว ณัฏฐินี เจียรวนนท์

เจ้าของธุรกิจ

บริษัท ฟู๊ด เชน จำกัด

พล.ต.ท. ณัฐธร เพราะสุนทร

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดร. ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม

อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1

นาย ณัฐวุฒิ หิรัญพันธุ์ทิพย์

เจ้าของกิจการ

Midori Marketing (Thailand) Co.,Ltd

นางสาว ณิชชา สารพุทธิเดชา

Marketing Director

Keen Contractor Co., Ltd.

นาย ดิฐพล วิศวรากูร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิศวพล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

นาง ทัศนีย์ ปิยะเจริญเดช

เจ้าของกิจการ

ร้านไข่มุก

นาย ทิณกร ผ่องลักษณา

ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นาย ทีปตวริทธิ์ หาญบุญญาพิพัฒน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไพลอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

นาย ธนพนธ์ เบญจรงคกุล

Manager

United Information Highway Co., Ltd. (UIH)

นาย ธนาเศรษฐ์ อัศวเจริญสิน

Marketing

Y.T. Enterprise ( Thailand ) Co.,Ltd.

ดร. ธนิตฐา ทวีเดช

กรรมการผู้จัดการ

Ricco Star Co., Ltd.

พล.ต.ต. ธวัชชัย เมฆประเสริฐสุข

ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย ธานัท โตทัพ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บลูฟาโล่ จำกัด

นางสาว นกุล กันอรุณ

กรรมการผู้จัดการ

Septem King Co., Ltd.

นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา

CEO

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

นาง นฤมล กรุงทองจันทร์ 

Chief Business Development Officer 

Advance Business Solutions and Services Co.,Ltd.

นางสาว นัดดา ชุ่มชู

Owner

เดอะมายเฮ้าส์ อพาร์ทเม้น

นางสาว นันทวรรณ จิตพัฒนารัตน

กรรมการผู้จัดการ

Phrong Intertrade Co., Ltd.
Premium Expert Co., Ltd.

พล.ต.ต. นิรันดร เหลี่อมศรี

ผู้บัญชาการศูนย์เทคโนยีสารเทศกลาง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ว่าที่ ร.อ.ดร. นิเวศ ธรรมชัยชูศักดิ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พบศิริ จำกัด

ดร. บุษรา วงศ์รักศักดิ์

CEO

EDU Wisdom Co., Ltd.

นางสาว เบญจวรรณ รุ่งเจริญชัย

กรรมการ

บราเซียลินี่

นางสาว ปนิดา ศรีชัย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ปนิ โคลเซ็ท จำกัด (Pani Closet)

นางสาว ประวีณา ฟูเฟื่องมงคลกิจ

Managing Director

Best Nawin and Mark Co.,Ltd

นางสาว ปริษา เตชะกรเมธากุล

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท บิ๊กเบนซ์ เฮลธ์ โปรดักส์ จำกัด

นางสาว ปรียสุดา อัครศรีสวัสดิ์ 

กรรมการ และเจ้าของกิจการ

บริษัท อิทธิรา จำกัด
PRYYA Fine Jewellery

พล.ต.อ. ปรุง บุญผดุง

อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ.10)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย ปัญญา ไกรทัศน์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางสาว ปารย์รวี เลิศนพวัฒน์ 

ผู้จัดการ

SKOLA SPIRITS Co., Ltd.

พล.ต.ต. ปิยะ ต๊ะวิชัย

รอง ผบช.ก.ตร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย ปิยะ สมเกียรติวีระ

MD

บริษัท แม็คไลเกอร์ จำกัด

นาง ปิยะนันท์ สุขสันติ์สกุล

ประธานกรรมการ

บริษัท มลชารีย์ จำกัด

นาย พชรดนัย นิยมธรรม

กรรมการบริษัท

บริษัท ที ยู เอ็ม เซลส์ เวอร์วิส จำกัด

นาย พณิชย์ วิทยาภัทร์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินเทลเลคท์ จำกัด

นาย พทภัทร รมณีย์กชกร

กรรมการผู้จัดการ

Pacific Wood Co.Ltd

พล.ต.ต.ดร. พรชัย ขันตี

รอง ผบช.ศทส.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย พรชัย วังวิทยา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท หงม่าวไบโอเคม จำกัด

ผศ.ดร. พรเทพ จันทรนิภ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอส.ซี.เยเนอรัลเทรดกรุ๊ป จำกัด

นาย พรเทพ ธรรมานุรัตพันธุ์ 

MD

N.I.S. Engineering Co., Ltd.

นาง พรพรรณ อุดมพรมงคล

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บ้านฐิรวัฒน์ จำกัด

นาง พรพิภัตร์ ทองจันทร์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท เนเชอรัลไลฟ์ เพียงซัพพลีเม้นทส์ จำกัด

นางสาว พรรณทิวา สังคมาศานติ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจได มาสเตอร์ จำกัด

ดร. พรรณประภา อินทรวิทยนันท์

ประธานบริหาร

บริษัท เมจิกโปรดักชั่นส์ จำกัด

นางสาว พริมรตา เดชอุดม

นักแสดง พิธีกร นักร้อง

บรอกคาซท์ไทย เทเลวิชั่น

นาย พันธ์เทพ อึ้งอธิยุต 

กรรมการ

P.M.J. มอเตอร์ 1991

นางสาว พันธุ์ทิพย์ ทานาก้า

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ทนา อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด

นางสาว พิจิตรา ตันติยวรงค์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ประสงค์ ป. จำกัด

พล.ต.ท. พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์

อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย พิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล 

กรรมการ

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

นาย พิสิษฐ์พัช กิจล่ำลือกุล

MD

ออพชั่น พลัส คอร์ปอเรชั่น

นาย พีรวัชร์ เหราบัตย์

CEO

Asithink Co., Ltd.
Zanimofficial Co., Ltd.

พล.ต.ท. เพิ่มพูน ชิดชอบ

จเรตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดร. พรทิพย์ เตชะพกาพงษ์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที ไอ พี เมทรูฟ จำกัด

นางสาว เพียงพร สุวรรณประทีป

Managing Director

Pink Peo Co., Ltd.

ดร. ภัทรานิษฐ์ พุฒิเรืองศักดิ์

ประธานกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ป. โปรฟิทส์ จำกัด

ดร. ภัสรฉัตร์ นนทะวัชรศิริโชติ

อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรี 

สำนักนายกรัฐมนตรี

นาย มณฑล อยู่เป็นสุข

กรรมการ

บริษัท คอมเทรดดิ้ง จำกัด

นางสาว มยุรี ไชยสุกุมาร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที.เอส.เทคนิคคอล แอนด์ ซัพพลาย (2000) จำกัด

นางสาว มสารัศม์ ธนรัตน์ปัณณโชติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด

นางสาว มุตตา วิกรัยศักดา

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นาย รัฐวุฒิ แสวงศักดิ์

Managing Director

Siam SRR Travel Co., Ltd.

นางสาว รัตนาภรณ์ มั่นศรีจันทร์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอสพีพี ทรานสปอร์ต จำกัด

นางสาว รัศม์รชา พันธ์พิบูลย์

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย เรืองศักดิ์ เรืองปรีชาเวช

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท คลินตันอินเตอร์เทรด จำกัด

นาย ลิลิต กัมมารังกูร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นาวาอินแลนด์ทรานสปอร์ต จำกัด

นางสาว วนิดา เสถียรภัทรธานี

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พี.เอ็ม.คอนสตรัคชั่น จำกัด

พล.ร.อ. วรรณพล กล่อมแก้ว

หน.นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำ ผบ.ทร. 

กองทัพเรือ

นาย วรรณ์มงคล ศิลาประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นาย วศิน พัฒนานุพงษ์

เจ้าของธุรกิจ

เลิศลอยเลเซอร์

นางสาว วารี เเว่นเเก้ว

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาล

กรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง

นางสาว วิชุดา ทองโสมแก้ว

Set Point Group

นาย วิพงษ์ รัตนศิริวิไล

MD

บริษัท อาร์.เอ็ม.ซี เมทัลวู๊ด จำกัด

นาย วีรวุฒิ จุมพลคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

บริษัท ต๊ะ ล้านนา จำกัด

นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ดร. เวชกร ถิรปาลวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อนันต์ คอลเลคชั่น จำกัด

นาวาตรี ศิธา ทิวารี

ผู้ถือหุ้น

บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด

นาย ศิริชัย มงคลไทยศิริ

ประธานบริษัท

บริษัท เจดีย์ไทย สตีล จำกัด

ดร. ศิริรัตน์ โกศการิกา

ผู้อำนวยการหลักสูตร BrandKU

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นาย ศุภจิตร์ เมฆกระจ่าง

เจ้าของธุรกิจ

บริษัท แม็กเพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

นางสาว ษุภภภา กุลวัฒนโยธิน

กรรมการ

บริษัท โอเรียนเต็ดไทย จำกัด

นาย สมเกียรติ ศรลัมพ์

หัวหน้าพรรค

พรรคประชาภิวัฒน์

นาย สมชาย เลิศด้วยลาภ

เจ้าของกิจการ

The Tamarind

นาย สมบัติ บัญชาเมฆ

นักกีฬา

ค่ายบัญชาเมฆ

นาย สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

ประธานกรรมการ

บริษัท ไพร์ม โรด กรุ๊ป จำกัด

นาย สมยศ เชาวลิต

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์กรุ๊ป จำกัด

นาง สังเขต ติชะวาณิชย์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ติชะวาณิชย์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

บริษัท FUKU แกรนด์ จำกัด

ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ

นางสาว สิริลักษณ์ พรโชคชัย

กรรมการบริษัท
ด้านบริหารความเสี่ยง

TOTAL WATER Co.,Ltd

นาย สุทธิชัย วีรกุลสุนทร

อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

ว่าที่ร.ต. สุทธิศักดิ์ ประศาสน์ครุการ

สำนักงานกฎหมายสุทธิศักดิ์

หัวหน้าสำนักงาน

นางสาว สุภาวัญญ์ ปิยจารุลักษณ์

กรรมการบริหาร

บริษัท เจริญอักษร เทรดดิ้ง จำกัด

นาย สุรเดช บุณยะชัย

เจ้าของกิจการ

ร้านปืนกรยุทธ

พล.ต.ท. สุรพล พินิจชอบ

ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด

นาย สุรศักดิ์ บุณยะชัย

Executive Vice President

บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

นาย สุรศักดิ์ อุดมศิลป์

CEO

บริษัท แซสเทคโซลูชั่น จำกัด

พล.ต.ต. สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล

อาจารย์ (สบ.6)

กองบัญชการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นาย สุริยะ ทรัพย์เย็น

ผู้อำนวยการโครงการ

Saengpradit Engineering

พล.ต.ต.ดร. เสนิต สำราญสำรวจกิจ

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1

กองบัญชการตำรวจนครบาล

นางสาว แสนดี พูนทรัพย์มณี

CFO

IPD Packaging LTD

นาง อโณทัย บุญยะลีพรรณ

Executive Director

M.T.R. Asset Managers Co., Ltd.

นาย อภิจิต เจริญเวชชการ

ประธานผู้บริหาร

บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด

นางสาว อภิรดี แสงสิงแก้ว

Inflight Service Advisor

Bangkok Airways

นาย อมร สุดถาวรเจริญ

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนสยาม

นาง อมรรัตน์ ตันติโชติ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แกรนด์เมททอลเซ็นเตอร์ จำกัด

นาง อรนุช รุจิราวรรณ

ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

นางสาว อรอนงค์ โฆษะครรชิต

Business Development Director

Uni-Top International Co., Ltd.

นาย อัครพล เตชะรัตนประเสริฐ

Business Development Director

Sahamongkol Film

นางสาว อัครสุดา ชินพาณิชย์สกุล

กรรมการ

บริษัท ไดมอนด์ ซิตี้ โฮเทล จำกัด

บริษัท กิ๊ฟท์ ทู กิ๊ฟ บายด์ ไดมอนด์ จำกัด

นางสาว อัฉริยา กิตติพูนสุข

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สินนาคินฆ์ จำกัด

พล.ต.ต. อัตชัย ดวงอัมพร

รองผู้บัญชาการ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

นาย อาธิศักดิ์ กังสวร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จังหวัดปราจีนบุรี

นาย เอกทวี ธัญลักษณ์ภาคย์

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท อีสเทิร์นเสนาดิเวลล้อป จำกัด

นาย นนทชัย ตรงโยธิน

CEO

ร่มไทร เฟอร์นิเจอร์

ดร. มนัสวิน นันทเสน

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท มาจอยกัน จำกัด

นาย โอฬาร กิจเลิศไพโรจน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อิมพีเรียล พลาซ่า จำกัด

นาย ไอยรา อ่องฬะ

Owner

Blue Media Plus