Course

สถานที่ วัน เวลาฝึกอบรม

 

(1) สถานที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 99 ถนน กำแพงเพชร 6 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

(2) อบรมทุกวันพุธ 13.00 น. – 18.00 น. (วันละ 5 ช.ม.)

(3) ระยะเวลา 16 สัปดาห์ รวม 80 ชั่วโมง

 

ผู้สมัครและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

(2) อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป

(3) เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักการเมือง สื่อมวลชน ผู้นำความคิดทางสังคม และผู้สนใจทั่วไป

(4) เป็นบุคคลที่คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นเป็นการสมควร

 

ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม

 

ค่าธรรมเนียม: 120,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,400 บาท รวมเป็น 128,400 บาท

 

"Let’s make the digital world a safer place."