คณะกรรมการหลักสูตร

คณะกรรมการหลักสูตร

พล.ต.อ.ดร.ปัญญา มาเม่น

กรรมการหลักสูตร

พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร

กรรมการหลักสูตร

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร

กรรมการหลักสูตร

พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ

กรรมการหลักสูตร

พล.ต.ท.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์

กรรมการหลักสูตร

พล.ต.ท.ดร.มณฑล เงินวัฒนะ

ประธานหลักสูตร

พล.ต.ท.รัษฎากร ยิ่งยง

เลขานุการหลักสูตร

พล.ต.ท.ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร

กรรมการหลักสูตร

ศ.พล.ต.ต.พงษ์สันต์ คงตรีแก้ว

กรรมการหลักสูตร/เลขานุการ

พล.ต.ต.ดร.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร

กรรมการหลักสูตร

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ

กรรมการหลักสูตร

พล.ต.ต.ดร.อภิชาติ สุริบุญญา

กรรมการหลักสูตร

พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย

กรรมการหลักสูตร

พ.ต.อ.ดร.อัครพล บุญโญปัษฎัมภ์

กรรมการหลักสูตร

พ.ต.อ.ดร.ศิริวัฒน์ ดีพอ

กรรมการหลักสูตร

ดร.ปริญญา หอมเอนก

กรรมการหลักสูตร

พล.ต.ต.วัลลภ ประทุมเมือง

กรรมการหลักสูตร

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

กรรมการหลักสูตร

คุณสุรศักดิ์ อุดมศิลป์

กรรมการหลักสูตร

ดร.มนตรี ฐิรโฆไท

กรรมการหลักสูตร

ดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา

กรรมการหลักสูตร

อาจารย์พรพรรณ จิรนันท์สุโรจน์

กรรมการหลักสูตร

คุณสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ

กรรมการหลักสูตร