คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

ประธานที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.อ สุนทร ซ้ายขวัญ

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.อ.วินัย ทองสอง

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.อ.ดร.ปัญญา มาเม่น

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.อ.สถาพร มหารักษิต

ที่ปรึกหลักสูตร

พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตวัลลภ

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ร.อ.วรรณพล กล่อมแก้ว

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.ต.พิสิฎฐ์ พิสุทธิศักดิ์

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.ต.อภิชัย ศรีโสภิต

ที่ปรึกษาหลักสูตร

พล.ต.ต.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า

ที่ปรึกษาหลักสูตร

คุณสุรศักดิ์ อุดมศิลป์

ที่ปรึกษาหลักสูตร

คุณเงิน เตชะวรบท

ที่ปรึกษาหลักสูตร

คุณธนา ทวีกิจวาที

ที่ปรึกษาหลักสูตร

คุณอภิชาติ พัชรภิญโญพงษ์

ที่ปรึกษาหลักสูตร